Administrácia fondu

Administráciu fondu, teda vytvorenie jeho operatívnej časti, sme rozdelili do dvoch úrovní:

Vytvorenie celkového operatívneho modelu fondu smerom ku klientom

 • Tvorba formulárov
 • Tvorba marketingových materiálov a prezentačnej (ponukovej) brožúry
 • Evidencia a spracovanie vkladov a spätných odkupov a s nimi spojených poplatkov
 • Otázky a odpovede pre potenciálnych investorov 
 • Tvorba kompletných materiálov pre reporting klientom
 • Konfirmácie pri upísaní (potvrdenie o upísaní)
 • Výpis hodnoty majetku (výpis z klientovho účtu)
 • Pravidelný report klientom (vývoj a graf fondu, komentár manažéra fondu)

Vytvorenie celkového operatívneho modelu vo vnútri fondu

 • Výber hlavných brokerov (prime brokers) 
 • Systém rôznych tried podielov (akcií) – pre stanovenie rozdielnych práv podielníkov (akcionárov) 
 • Spracovanie a evidencia hlavnej a vedlajších sérii podielov a ich pravidelná rekalkulácia (koncoročná konsolidácia serií, mesačné uzávierky)
 • Stanovenie optimálnej štruktúry správcovských a výkonnostných poplatkov
 • Zúčtovávanie správcovských a výkonnostných poplatkov
 • Stanovenie optimálnej úrovne "Hurdle Rates"
 • Prepočet celkového NAV ("Net Asset Value" - čistej hodnoty aktív) fondu
 • Prepočet NAV pre jednotlivé série
 • Stanovenie doby uzatvorenia fondu ("Lock-In Period")
 • Spracovanie základnej súvahy, výkazu ziskov a strát
 • Účtovný reporting
 • Vedenie účtovníctva pre potreby stanovovania TER ("Total Expense Ratio" - ukazovateľ celkových nákladov)
 • Evidencia účtovných pohybov