Čo je to Hedge Fund

Hedge fond predstavuje kolektívnu formu investovania podobne ako klasické podielové fondy, s ktorými má už väčšina ľudí skúsenosť. Okrem už uvedenej podobnej črty sa však hedge fondy od podielových fondov výrazne líšia. Rozdiely sú predovšetkým v možnostiach, ktoré majú k dispozícií, v neviazanosti na benchmarky, v poplatkoch a osobnej majetkovej angažovanosti manažérov fondov.

Investičné možnosti

Jednou z najväčších výhod, ktoré hedge fondy ponúkajú sú ich investičné možnosti. Kým podielové fondy musia mať vo svojich štatútoch definované zameranie a tomu podriaďovať svoje investičné stratégie, hedge fondy týmto spôsobom limitované nie sú. Zloženie ich portfólia môže byť v ktoromkoľvek čase investované v ľubovoľnom pomere do akýchkoľvek nástrojov finančného trhu (akcie, dlhopisy, cenné papiere peňažného trhu, komodity, meny, deriváty a pod.), čím môžu lepšie reagovať na jeho výkyvy. Okrem toho hedge fondy môžu využívať takzvaný predaj na krátko (short selling), prípadne rôzne opčné stratégie, vďaka ktorým dokážu pre podielnikov zarábať aj keď  trhy klesajú. Týmto spôsobom im zabezpečujú lepšiu ochranu ako podielové fondy, ktoré môžu cenné papiere len nakupovať a predávať. Vďaka veľkým objemom spravovaných prostriedkov majú taktiež širšie možnosti oproti individuálnym investorom a dokážu tak realizovať väčšie množstvo stratégií.

Benchmark

Ďalšou z výhod je, že hedge fondy na rozdiel od podielových fondov nie sú viazané na žiadny benchmark (napríklad akciový index). Kým manažéri podielových fondov musia strážiť, aby sa vývoj hodnoty ich fondu príliš neodlišoval od vývoja benchmarku (čím ho vlastne kopírujú), manažér hedge fondu môže sledovať dlhodobé ciele a nemusí portfólio neustále meniť kvôli nepodstatným zmenám na trhu. Trhy sú navyše často dejiskom iracionálneho správania a ich slepé nasledovanie nie je vhodným riešením.

Poplatky

Významnou výhodou hedge fondov sú ich nízke poplatky, ktoré pri väčšine podielových fondov výrazne znižujú čistý výnos. Investovanie sa tak stáva lacnejším a prekonávanie bežných výnosov podielových fondov jednoduchším.

Majetková angažovanosť

Veľmi dôležitým prvkom hedge fondov je osobná majetková angažovanosť ich manažérov. Kým pri väčšine podielových fondov manažér spravuje cudzie prostriedky, v hedge fonde sa podielnici pridávajú so svojím majetkom k majetku jeho manažéra, ktoré sú spravované spoločne a rovnakým spôsobom. Zodpovedné správanie manažéra je teda úplnou samozrejmosťou.