Čo získate

Certifikát

Súčasťou niektorých vzdelávacích aktivít je záverečná skúška a certifikát. Skúška sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Primárnym významom teoretickej časti skúšky je preverenie účastníkov kurzu, či správne pochopili jednotlivé tematické celky a dostatočne rozumejú možnostiam, ale aj rizikám, ktoré obchodovanie a investovanie obnáša. V praktickej časti skúšky sa kladie dôraz na reálnu schopnosť účastníkov aplikovať jednotlivé teoretické vedomosti do praxe a obsahuje rôzne investičné a obchodovacie prípady z burzy, ku ktorým musia uchádzači pristupovať v zmysle naučených zásad a pravidiel. Tu sa čiastočne preverí pripravenosť účastníkov na reálne obchody, najmä v oblastiach kreatívneho prístupu, disciplíny, technickej a fundamentálnej analýzy a risk manažmentu.

Po úspešnom absolvovaní kurzu obdrží každý účastník certifikát od spoločnosti CPM Associates s popisom zvládnutých tém z oblasti finančného manažmentu, investovania a obchodovania. Vďaka podrobnému popisu a charakteristike Vám tento certifikát môže poslúžiť ako relevantná referencia v prípade uchádzania sa o pracovnú pozíciu v obore financií a investovania tak doma ako aj v zahraničí.

Manuál

Každý účastník kurzu alebo školenia obdrží BURZUJ Manuál, ktorý obsahuje všetky prednášané témy z daných oblastí. Na niekoľko sto stranách nájdu účastníci množstvo názorných ukážok a grafov z reálnych obchodov. Každá strana manuálu má vyhradené miesto pre poznámky účastníkov. Tento manuál predstavuje kompaktnú vedomostnú bázu a referenciu pre obchodníkov a investorov do budúcnosti.

Garancia

Spoločnosť Vám na každý kurz a školenie poskytuje garanciu vrátenia peňazí. V prípade, že nebudete s kurzom alebo školením spokojní na konci prvého dňa, CPM Vám bezodkladne vráti Vami uhradenú sumu v plnej výške.

Finančná angličtina

Je všeobecne známe, že angličtina je jazyk kapitálových investícií, finančných trhov, búrz, bankovníctva a obchodníkov s cennými papiermi. Vo svete internetu je väčšina finančných informácií dostupná najmä v angličtine. Práve z tohto dôvodu kladieme dôraz na to, aby si účastníci dobre osvojili aj dôležitú anglickú terminológiu z finančnej oblasti a boli tak schopní porozumieť rôznym odborným ale aj hovorovým výrazom, s ktorými sa pravdepodobne budú v budúcnosti ďalej stretávať. Počas celého procesu vzdelávania sa tak účastníci dozvedia až niekoľko stoviek anglických ekvivalentov, ktoré sa stali základným jazykovým minimom pre investorov po celom svete.