Finančná analýza

Finančná analýza pozostáva z viacerých častí:

Ciele klienta

Každý človek má rôzne sny, priania a ciele. Cieľom tejto časti analýzy je zistiť, ktoré ciele sú pre klienta najdôležitejšie. Oblasti, v ktorých pomáhame našim klientom, sú:

 • Ochrana majetku
 • Zodpovednosť za škodu
 • Ochrana príjmu a rodiny
 • Štátne príspevky a dotácie
 • Plánovanie bývania
 • Zabezpečenie dôchodku
 • Investičné plánovanie
 • Správa aktív
 • Finančná optimalizácia
 • Cash flow manažment
 • Manažment rizika
 • Daňová optimalizácia

Finančný audit

Ide o hĺbkovú kontrolu už existujúcich zmlúv s finančným trhom a posúdenie ich vhodnosti pre klienta z pohľadu cieľov, na ktoré boli uzatvorené a z pohľadu efektívnosti ich využitia. Z dôvodu malej odbornosti a nízkej finančnej gramotnosti sprostredkovateľov, ale aj z dôvodu zlého systému provízneho odmeňovania a prehnaného tlaku na výkon sú uzatvárané produkty, ktoré pre klienta nemajú žiaden fundamentálny význam a vo veľkej miere ho dokonca poškodzujú. Výsledkom auditu je zostavenie optimalizácie, ktorej cieľom je zefektívniť použitie finančných zdrojov klienta.

Cashflow – súvaha

V tejto časti sa skúmajú a posudzujú aktíva a pasíva a taktiež príjmy a výdavky klienta, ktoré po ich detailnom spísaní vytvárajú celkový obraz finančnej situácie. Pre správne zostavenie finančného plánu je potrebné poznať všetky detaily a okolnosti, ktoré môžu vplývať na celkový výsledok.

 • Príjem zo zamestnania - hrubý, čistý, odmeny, počet platov, dĺžka odpracovaného času, istota pracovného miesta
 • Príjem z podnikania - ročný obrat, základ dane, odvody, podiely na zisku, príjem
 • Rodičovský príspevok a prídavky na deti
 • Finančná rezerva - výška, likvidita, riziko
 • Pasívny príjem - typ príjmu, úroveň likvidity, riziko aktíva 
 • Dôchodok - výsluhový, starobný, pozostalostný, vdovský
 • Detailný súpis výdavkov - bývanie, mobilita, poistenia, vedenie domácnosti, deti, lifestyle, sporenia a úvery
 • Aktíva - druh aktíva, riziko, likvidita, pomer P/E (cena/výnos), ROA (rentabilita aktív), reálna hodnota
 • Pasíva - druh úveru, výška, úrok, RPMN, splátka, splatnosť, zostatok, zabezpečenie, cieľ, ťarchy, sankcie

Až na základe všetkých týchto informácií a faktov sa dá zostaviť odborný finančný plán, ktorý bude odzrkadlovať všetky aspekty a zabezpečí tak efektívne splnenie všetkých klientových cieľov. Všetko ostatné je iba predaj.