Investičná politika

Investičný proces v CPM Associates je založený na všeobecných medzinárodných štandardoch a metodikách správy aktív v investičnom poradenstve. Kľúčovým prvkom celého procesu je stanovenie investičnej politiky (Investment Policy Statement - IPS). Význam investičnej politiky spočíva v zostavení pravidiel a smerníc medzi CPM Associates a klientom, ktorými sa bude investičný proces riadiť. IPS skúma dôležité parametre investičného procesu, medzi ktoré patria najmä:

  • Investičná filozofia
  • Alokácia aktív
  • Aktuálne a budúce potreby klienta
  • Druhy cieľov klienta
  • Charakter a riadenie rizík
  • Výdavková štruktúra
  • Príjmové a likvidné potreby
  • Investičný horizont