Kvalitatívne stratégie

Divízia diskrečných (kvalitatívnych) stratégií sa zaoberá determinovaním kvality voči aktuálnej cene podkladového aktíva.

Tieto stratégie majú dlhodobý horizont alokácie a sú zamerané na rast čistej hodnoty kapitálu fondu. Primárnym cieľom je vyhľadávanie a tvorba portfólia spoločností a iných aktív s nadpriemernou súčasnou a budúcou hodnotou voči zvyšku trhu a ich aktuálnym cenám. Pri selekcii jednotlivých titulov využívame najmä vysoko likvidné trhy a firmy pôsobiace v sektoroch so silným pozitívnym cyklom a vývojovým trendom do budúcnosti.

V procese zostavovania a realokácie portfólia využívame najmä nasledovné smerové stratégie (Directional strategies):

  • Dlhé vs. krátke operácie s akciami na svetových trhoch (Long - short global equity)
  • Rozvíjajúce sa trhy
  • Sektorové fondy – expertíza v oblasti technológii, nerastných surovín, komodít a energie
  • Fundamentálny rast – investovanie do spoločností s vyšším rastom ako je priemer trhu
  • Fundamentálna hodnota / hodnotové investovanie (Fundamental value) – investovanie do podhodnotených spoločností
  • Operácie zamerané na pokles využívať pokles na finančných trhoch za pomoci čistých krátkych operácií alebo kombinačných derivátových modelov
  • Multistrategy – diverzifikácia metódami na zníženie rizika