Kvantitatívne stratégie

Kvantitatívne (systematické) stratégie fondu využívajú počítačové procesy, matematické a štatistické modely na stanovovanie vývojových trendov v cene podkladových aktív. Táto skupina stratégií má za cieľ pokrývať krátkodobé spektrum operácií fondu.

Kvantitatívne stratégie fondu sú zamerané najmä na:

  • Automatizované obchodovanie založené na zostavovaní vlastných neurónových sietí a genetických algoritmoch
  • Tvorba a aplikácia vlastných štatistických modelov zameraných na analýzu pomeru výšky potenciálu a rizika na finančných trhoch

S cieľom vyhľadávať príležitosti a perspektívne anomálie na finančných trhoch, počítačové modely Slovak Hedge Fund analyzujú množstvo dát finančných inštrumentov po celom svete. Keď v procese analýzy nájdeme matematicko-štatistický model, ktorý vykazuje signifikantné známky systematickosti a predvídateľnosti, model sa aplikuje do reálnych trhových podmienok s využitím automatických obchodovacích systémov. Systémy sú optimalizované a postavené na neurónových sieťach a genetických algoritmoch v reálnom čase a nastavené na najnižšiu mieru rizika voči potenciálnemu zisku. Každý model sa neustále vyhodnocuje a v prípade zníženej efektívnosti je nahradený novým modelom.