Monitoring a reporting

Posledná etapa uzatvára cyklus investičného procesu. Pravidelným monitoringom, risk manažmentom a kvartálnym vyhodnocovaním vývoja portfólia identifikujeme silné a slabé zložky portfólia alebo zmeny na strane klienta, ktoré môžu vplývať na prípadnú realokáciu aktív. To spravidla vedie späť na začiatok investičného procesu.

Dohľad nad portfóliom a jeho riadenie je dynamický a kontinuálny proces, ktorý sa usiluje o zefektívňovanie a zlepšovanie výkonu cez uskutočňovanie zmien tam, kde je to potrebné.