PFA Seminár

Každý z nás má určite partnerský vzťah s nejakou finančnou inštitúciou, či už na strane odberateľa ako klient, alebo na strane dodávateľa ako sprostredkovateľ. Tieto inštitúcie iba zriedka zverejňujú pozadie svojich produktov a väčšinou sa nesnažia plne informovať svojich partnerov. Toto školenie bolo vytvorené ako podpora finančným poradcom, ktorí dennodenne prichádzajú do styku s produktmi partnerských spoločností a chcú ich čo najviac poznať, aby mohli svojim klientom odporučiť najlepší variant. Avšak aj bežní ľudia, ktorí chcú vedieť viac o tom, čo podpisujú a s čím môžu prísť do kontaktu, sú častými návštevníkmi PFA Semináru.

Obsah

Jednodňový seminár, ktorý v niekoľkých blokoch rozoberá problematiku vplyvu krízy na oblasť sprostredkovania a poradenstva v oblasti finančných služieb. Analyzuje fundamenty tejto práce v rôznych ekonomických podmienkach, počas rôznych ekonomických cyklov, predpovedá podmienky, ktoré nastanú a ich vplyv, spôsoby riešenia, príležitosti a riziká v období nasledujúcich mesiacov až rokov.

Ciele

Poskytnutie námetov na zvýšenie konkurencieschopnosti a predajnosti, cez rozšírenie vedomostí pre finančných sprostredkovateľov, ktoré budú nevyhnutné pre ďalšie obdobie plné zmien. Príklady z historického pozadia a aplikácia do pracovného aj súkromného života v najbližšom období. Objasnenie skutočností a poskytnutie rôznych námetov na zlepšenie výkonnosti a budúceho potenciálu práce v tejto oblasti.

Témy

 • História a pozadie sprostredkovania finančných služieb - využitie rôznych stratégií počas rôznych období
 • Optimálne riadenie a poradenstvo v oblasti osobných financií - Personal Finance
 • Analýza a poukázanie na silné stránky finančného poradenstva a sprostredkovania
 • Analýza a riešenie slabých stránok - čo zmeniť, prispôsobiť, rozšíriť?
 • Analýza a predpokladaný vývoj podmienok, fundamentov a rizík na trhu finančných poradcov a sprostredkovateľov v SR a vo svete
 • Aspekty, fundovaná argumentácia a podpora pri výbere poisťovacích a bankových produktov pre klienta
 • Analýza potenciálnych klientskych skupín v budúcnosti - koho osloviť?
 • Dôležitosť a mechanizmus riadenia rizík klienta
 • Finančné poradenstvo ako základ finančného sprostredkovania. Finančné vzdelanie ako základ finančného poradenstva
 • Rozobratie metodík dlhodobej udržateľnosti partnerstva s klientom
 • Pochopenie dôležitých základných fundamentov investičných služieb a ich vhodný výber pre rôznych klientov
 • Osobnostné črty – čo zmeniť, čo rozvíjať?
 • Skutočnosť a ilúzia finančnej krízy
 • Prehodnotenie a zmeny postupov a plánov pri sprostredkovaní a finančnom poradenstve
 • Vybrané doplnkové témy z oblasti