Riadenie rizík

Riadenie rizika považujeme za kľúčovú úlohu pri zostavovaní investičných plánov a riadení investičného procesu. Hlavné metódy, ktoré využívame, sú dôsledná analýza, systematickosť a disciplína. Každý investičný plán alebo implementovaný proces podlieha viacúrovňovej kontinuálnej kontrole na strane spoločnosti, poradcu a klienta.