Total Quality Management

Politika riadenia kvality spoločnosti CPM Associates prebieha na úrovni všetkých štyroch divízií a je súčasťou celkovej politiky riadenia spoločnosti a jej cieľov. Prioritou pre nás je koncentrácia na Total Quality Management, ktorý pokladáme za najpodstatnejší aspekt fungovania spoločnosti a jej ďalšieho úspešného rozvoja. Manažment spoločnosti si plne uvedomuje význam úspešného zavedenia systému riadenia kvality a jeho dopadu na svojich aktuálnych a potenciálnych klientov, zamestnancov a spolupracovníkov.

TQM - Total Quality Management je postoj, filozofia, ale aj proces, ktorý zdôrazňuje osobnú zodpovednosť všetkých pracovníkov snažiacich sa o neustále zlepšovanie. TQM je súčasne systém, skladajúci sa z organizačných, administratívnych a technických postupov, metód, techník a nástrojov.

Koncepcia TQM je zameraná hlavne na zákazníka a vlastných zamestnancov, resp. spolupracovníkov spoločnosti, ako aj na procesy v spoločnosti, na pracovné prostredie, ciele a výsledky. Do zlepšovania kvality práce je zapojená celá spoločnosť, všetky úseky a všetci ľudia. Manažéri, zamestnanci a spolupracovníci nesú zodpovednosť za spoločnosť a spoločnosť nesie zodpovednosť za ľudí. TQM je otvorený systém, do ktorého je možné zaradiť všetko to, čo môže prispieť k maximálnej spokojnosti klientov, ich dôvere a k minimalizácii prostriedkov vynakladaných na chyby a nedostatky.