Výskum a implementácia

Tretia etapa, narozdiel od alokácie aktív, je charakteristická screeningom a výskumom samotného finančného trhu.

Prvým krokom je obsiahly screening trhu a vyhľadávanie najvhodnejších kandidátov spomedzi konkrétnych akcií, podielových fondov alebo alternatívnych finančných a nefinančných aktív.

Na základe stanovených alokačných smerníc, due diligence, operatívneho riadenia a risk manažmentu vyberieme užšiu skupinu aktív, ktoré spĺňajú prísne kritéria výberu. Následnou vlastnou makroekonomickou, kvalitatívnou a kvantitatívnou analýzou zvrchu nadol získame portfólio konkrétnych investičných titulov.

Záver implementácie predstavuje samotné realizovanie investičnej koncepcie, avšak prebieha postupne v závislosti od ekonomických, trhových, daňových a iných okolností.