Korporátne financie

CPM Associates je maklérska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti riadenia rizík, auditu a na sprostredkovanie poistných služieb pre firemnú klientelu pôsobiacu na území SR. Spoločnosť má v súčasnosti 15 zastúpení po celom území Slovenska s viac ako 74 poradcami, ktorí sa zameriavajú na firemnú klientelu.

Hlavným cieľom je zabezpečiť pre klienta čo najoptimálnejšie krytia jednotlivých rizík pri čo najnižších nákladoch. CPM Associates úzko spolupracuje s vybranými poisťovňami, častokrát na základe individuálne dohodnutých podmienok pre konkrétneho klienta. Samozrejmosťou je osobný prístup, diskrétnosť, vysoká flexibilita a profesná zodpovednosť za kvalitu poskytovaných služieb a zároveň aj za dosiahnutý výsledok.

Risk management
Našim klientom zabezpečujeme odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti riadenia rizík spoločnosti, ktorých cieľom je vypracovanie komplexného zabezpečenia a ochrany proti prípadnému vzniku škôd.

Audit poistných zmlúv
Ide o hĺbkovú kontrolu existujúcich poistných zmlúv spoločnosti z hľadiska ich významu a účelu a zároveň aj posúdenie ich efektívnosti z pohľadu zabezpečovaných rizík k vynaloženým nákladom.

Návrh, dojednanie a správa poistenia
Na základe cieľov klienta, auditu existujúcich poistných zmlúv a koncepcie komplexného zabezpečenia spoločnosti, pristupujeme k výberu poisťovní a produktov, ktoré sú upravené na individuálne potreby a požiadavky každého klienta. Po dojednaní optimálnych poistných produktov poskytujeme našim klientom komplexnú správu počas celej doby ich trvania.

Likvidácia poistných udalostí
Pre našich klientov zastrešujeme odborné poradenstvo a kompletnú administratívu spojenú s likvidáciou poistných udalostí. Zároveň preberáme zodpovednosť za rýchle a adekvátne plnenie, ktoré je v súlade s uzatvorenou zmluvou a v prípade vzniku akýchkoľvek problémov zastupujeme nášho klienta až do vyriešenia poistnej udalosti.

Monitoring poistného trhu
Pre svojich klientov neustále sledujeme vývoj poistného trhu a zároveň analyzujeme nové poistné produkty za účelom zmien, a teda aj efektívnejšieho poistenia.

Čo všetko robíme

Poistenie majetku
Ide o základný druh poistenia, ktorého účelom je ochrana majetku firiem, a tým samotnej podnikateľskej činnosti pred finančými stratami, ktoré môžu vzniknúť následkom jeho poškodenia alebo zničenia.

 • All Risk poistenie Živelné poistenie
 • Poistenie vandalizmu
 • Poistenie krádeže a lúpeže
 • Poistenie elektroniky
 • Poistenie strojov a zariadení
 • Stavebno – montážne poistenie

Poistenie motorových vozidiel
Ide o najrozšírenejší druh poistenia, ktoré v sebe zahŕňa najmä povinné zmluvné poistenie (PZP), ktorého uzatvorenie je pre majiteľa vozidla zo zákona povinné a samozrejme havarijné poistenie (Kasko), ktoré ponúka zabezpečenie vozidla pre prípad jeho poškodenia, odcudzenia, zničenia, či živelnej udalosti.

 • Povinné zmluvné poistenie
 • Havarijné poistenie
 • Poistenie čelného skla
 • GAP poistenie
 • Úrazové poistenie cestujúcich

Poistenie zodpovednosti za škodu
Každá spoločnosť zodpovedá za škodu, ktorú môže spôsobiť tretím osobám svojou činnosťou, resp. porušením právnych povinností. Zároveň nie je podstatné, či bola škoda spôsobená konaním, nečinnosťou alebo vzťahom.

 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie zodpovednosti za ušlý zisk
 • Poistenie profesijnej zodpovednosti
 • Poistenie zodpovednosti dopravcov a zasielateľov
 • Poistenie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov

Poistenie finančných rizík
Poistenie finančných rizík v sebe zahŕňa dôležité riziká, ktorým je väčšina spoločností každodenným podnikaním vystavená, a ktoré v prípade ich vzniku môžu spôsobiť spoločnosti rozsiahle finančné straty.

 • Poistenie vadného výrobku
 • Poistenie kontaminácie výrobku
 • Poistenie pohľadávok
 • Poistenie hardvéru
 • Poistenie colných záruk
 • Poistenie počasia
 • Poistenie odmien

Poistenie prerušenia prevádzky
Prerušenie, resp. obmedzenie prevádzky z dôvodu vecnej škody na majetku, ktorý slúži k podnikateľskej činnosti, môže rovnako spôsobiť veľké finančné straty, ktoré častokrát niekoľkonásobne prevyšujú vecnú škodu na samotnom majetku.

 • Poistenie prerušenia prevádzky
 • Poistenie ušlého nájomného
 • Poistenie viacnákladov pri prerušení prevádzky
 • Postenie prerušenia dodávky verejných služieb

Poistenie poľnohospodárstva
Ide o špecifický druh poistenia, ktorého účelom je poistenie rizík spojených s rastlinnou a živočíšnou poľnohospodárskou výrobou.

 • Poistenie plodín
 • Poistenie zvierat
 • Poistenie lesov

Environmentálne poistenie
Ochrana životného prostredia sa týka nielen bežných občanov, ale predovšetkým veľkých priemyselných spoločností a fabrík, ktorých činnosť má priamy dosah na kvalitu životného prostredia. Spoločnostiam, ktoré môžu svojím podnikaním spôsobiť environmentálnu škodu, vyplýva zo zákona povinnosť uzatvoriť poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.

 • Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
 • Poistenie za škodu na životnom prostredí

Pre zamestnancov
Naše zamestnanecké programy vieme individuálne prispôsobiť na mieru každej spoločnosti. Dôraz sa pri tom kladie najmä na motiváciu pri čo najvyššej efektivite vynaložených nákladov.

 • Zamestnanecké programy na mieru
 • Individuálna starostlivosť o manažment

Finančné služby
Prostredníctvom dlhodobých skúseností na finančnom trhu ponúkame našim klientom zároveň aj riešenia v oblasti financovania ich krátkodobých a dlhodobých potrieb.

 • Finančný lízing
 • Operatívny lízing
 • Revádzkový úver
 • Investičný úver