O spoločnosti

O spoločnosti

Spoločnosť CPM Associates sa špecializuje na poskytovanie finančného a investičného plánovania, finančného auditu, riadenie investičného portfólia, individuálnu správu aktív a konzultácie v oblasti obchodovania s cennými papiermi. Spoločnosť pomocou medzinárodných investičných konferencií, pravidelných seminárov a školení vzdeláva odborníkov, ale aj širokú verejnosť, v oblasti investícií, finančného plánovania a obchodovania na burze, a tým prispieva k zvyšovaniu finančného povedomia obyvateľstva.

História

Spoločnosť CPM Associates bola založená v roku 2001 v Bratislave. Jej primárnou myšlienkou bolo vzdelávanie ľudí, ktorí mali záujem zvýšiť si svoju finančnú gramotnosť a odbornosť v oblasti financií. Hlavným cieľom spoločnosti je učiť a vzdelávať odbornú, ale aj laickú verejnosť v oblasti investovania, správy aktív, ako aj v oblasti fungovania finančných trhov a makroekonómie. Na podporu tejto myšlienky boli na prelome rokov 2008 a 2009 založené ďalšie tri divízie spoločnosti. V súčasnosti spoločnosť pozostáva zo troch divízii: Osobné Financie, Korporátne Financie a Reality.

Vízia

Všetkým ľuďom poskytovať odborné riešenia v oblasti osobných financií, obchodovania cenných papierov, investovania a vzdelávania, ktoré budú kvalitnejšie ako iné služby na finančnom trhu.

Toto chceme dosiahnuť morálnym prístupom, vysokou odbornou spôsobilosťou našich pracovníkov, stálym vzdelávaním, dôslednou analýzou a kontrolou, orientáciou na kvalitu poskytovaných riešení a osobnou starostlivosťou o našich klientov.

PhDr. Lukáš Trebula

Konateľ a Majiteľ

“Naším klientom chceme poskytovať služby najvyššej kvality, prekonávať ich očakávania a hájiť ich záujmy ako naše vlastné.”

“Učiť, viesť, spravodlivo odmeňovať a udržať si našich pracovitých zamestnancov a spolupracovníkov.”

“Budovať súkromnú spoločnosť založenú na silných morálnych hodnotách, s podnikateľským duchom a orientáciou na prospech a šťastie našich klientov, zamestnancov a spolupracovníkov.”

Manažment kvality 

Partneri 

Povolenie na výkon SFA